Facebook Přihlásit se

Obchodní podmínky

Důležitá ustanovení z OP

1) Provozovatelem portálu je Menuměsto.cz s.r.o., Bulharská 229/1 Šumperk 787 01, IČ: 03925145

2) Uzavírání smluvních vztahů je možné provádět přes administraci portálu, proto si prosím pečlivě chraňte svoje přihlašovací údaje.

3) Nesete plnou odpovědnost za informace, které na portál umisťujete, proto prosíme o využívání v souladu s OP.

4) Služby jsou hrazeny tzv. kredity. 1 Kredit = 1 Kč s DPH. Kredity můžete nabíjet online platební kartou nebo bankovním převodem. Kredity nelze vyplácet zpětně.

5) Objednávka služeb kompletní profil a webové stránky je na dobu určitou a to na 12 měsíců dopředu.

6) Webové stránky běží u nás na subdoméně. Můžeme je přesměrovat na Vaši doménu, ovšem až po zaslání přístupových údajů. Poplatky za Vaši doménu nejsou součástí ceny pronájmu webových stránek. Registraci domény Vám můžeme nabídnout jako samostatnou službu.

7) Portál obsahuje také plochy pro inzerci. Objednávkou inzerce si pronajímáte inzertní plochu na stanovený termín. Pokud nedodáte podklady včas (3 pracovní dny) před zahájením kampaně, zůstane plocha prázdná do doby doplnění podkladů, nebo uplynutím doby pronájmu a to bez náhrady.

8) Uživatel zařazen do programu "pečeť kvality" může být na základě stížností zaslaných na info@menumesto.cz z programu vyřazen.

Více v

Kompletní Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky užití (dále jen "Podmínky") se vztahují k veškerým právům a povinnostem vztahujícím se k vašemu přístupu a využívání internetových stránek společnosti Menuměsto.cz s.r.o. na www.menumesto.cz, www.sluzbator.cz, www.dobryfachman.cz  a všech dalších přidružených webových stránek (dále jen "Stránka") a veškerých souvisejících mobilních nebo softwarových aplikací. Tyto podmínky se vztahují také, ale ne výhradně, na informace poskytnuté prostřednictvím internetových stránek, uveřejněných nyní či v budoucnu, které odkazují na podmínky (souhrnně, "Služby").

Tyto podmínky užití jsou platné pro všechny stávající i budoucí uživatelské účty včetně, ale ne výhradně, uživatelů, kteří mají přístup k "administraci", v níž spravují profily svých podniků.

Prosím pozorně si přečtěte tyto Podmínky užití. Přístupem nebo používáním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami a uzavíráte tím právně závaznou smlouvu se společností Menuměsto.cz s.r.o. Nemůžete využívat naše služby, pokud nebudete souhlasit s podmínkami užití.

Pokud chcete používat tyto služby, musíte nejprve souhlasit s Podmínkami užití. Podmínky můžete přijmout

 • registrací pomocí kliku na tlačítko "přidat se" a vyplněním přihlašovacích údajů. Kliknutím na tlačítko přijmout nebo souhlasit s podmínkami, které jsou dostupné v uživatelském rozhraní pro konkrétní službu; nebo samotným použitím služby. V tomto případě souhlasíte s tím, že Menuměsto.cz považuje vaše používání služby za přijetí podmínek a to ihned od okamžiku použití.
 1. DEFINICE

Uživatel

"Uživatel" nebo "Vy" nebo "Váš" odkazuje na vás jako na uživatele Služeb. Uživatel je ten, kdo přistupuje nebo užívá tyto stránky za účelem sdílení, zobrazování, hostingu, publikování, obchodování nebo odesílání informací nebo názorů nebo obrázků a zahrnuje i další osoby, které se účastní používání webových stránek včetně, ale ne výhradně, uživatelů, kteří mají přístup k "administraci", v níž spravují profily, ke kterým jsou přihlášeni.

Obsah

"Obsah" zahrnuje vše (ale ne pouze) následující: text, obrázky, fotografie, zvuk, video, údaje o poloze, místa v okolí a všechny další typy informací. "Váš obsah" nebo "Uživatelský obsah" znamená obsah, který nahrajete, sdílíte nebo odesíláte prostřednictvím webové stránky a mobilní aplikace, jako jsou lajky, hodnocení, recenze, obrázky, fotografie, zprávy, informace na profilu a jakýkoliv další materiál, který zveřejňujete nebo jste zveřejňoval(a) na svém profilu. "Obsah Menuměsto.cz" znamená obsah, který společnost Menuměsto.cz vytváří a zveřejňuje ve spojitosti s webovou stránkou, a zahrnuje následující (a ne pouze následující): vizuální rozhraní, interaktivní funkce, grafika, design, kompilace, počítačové kódy, produkty, software, celková hodnocení, zprávy a další informace a data spojená s používáním stránky, a to v souvislosti s aktivitami spojenými s vaším účtem a všemi dalšími součástmi Služby, mimo Váš Obsah a obsah třetích stran. "Obsah třetích stran" znamená obsah, který pochází od jiných subjektů, než je společnost Menuměsto.cz a uživatelé Menuměsto.cz, a je dostupný na webové stránce.

III. ZPŮSOBILOST K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

 1. Webové stránky jsou poskytnuty Menuměsto s.r.o. a jsou dostupné pouze entitám nebo osobám, které jsou plnoleté, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných zákonů. Pokud tuto podmínku nesplňujete, nemáte oprávnění používat webové stránky.
 2. Soulad se zákonem. Prohlašujete, že při přístupu a používání Služby nesete zodpovědnost za dodržování všech zákonů a předpisů v zemi, ve které žijete. Souhlasíte s tím, že budete používat Služby pouze v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy, a to způsobem, který neporušuje zákonná práva nebo zájmy jakékoliv třetí strany (třetích stran).
 3. ZMĚNY PODMÍNEK

Menuměsto.cz může měnit nebo aktualizovat tyto Podmínky užití dle vlastního uvážení. Přijímáte zodpovědnost za trvalé dodržování těchto podmínek. Pokud používáte služby nadále, je toto považováno za výslovné přijetí nového znění předpisů a souhlasíte tím, že budete těmito předpisy vázáni.

 1. OPATŘENÍ O SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ MENUMĚSTO.CZ
 2. Menuměsto.cz se neustále vyvíjí s cílem poskytnout co nejlepší servis a informace svým uživatelům. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha služeb, které poskytuje Menuměsto.cz se může v průběhu času měnit, a proto si Menuměsto.cz vyhrazuje právo pozastavit/zrušit, nebo ukončit některé nebo všechny produkty nebo služby, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Dále také může provést změny obsahu a služeb na svých stránkách bez předchozího upozornění.
 3. Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud Vám Menuměsto.cz odepře přístup k vašemu účtu, nebudete moci přistupovat ke službám, údajům o Vašem účtu, nebo ke všem souborům nebo jiným informacím, které jsou součástí Vašeho účtu.
 4. Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že i když Menuměsto.cz nemá v současné době nastavenou pevnou hranici pro počet přenosů, které můžete prostřednictvím služby přijímat a odesílat, může Menuměsto.cz tento limit kdykoliv nastavit a to dle svého uvážení.
 5. Používáním Služeb Menuměsto.cz souhlasíte s následujícím prohlášením o odmítnutí záruk: Obsah této webové stránky má pouze informativní charakter. Menuměsto.cz odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace, které by mohly být neaktuální. Menuměsto.cz si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy jakékoliv části obsahu těchto internetových stránek a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Menuměsto.cz nezaručuje ceny uvedené v nabídkách nebo dostupnost všech položek menu v jednotlivých restauracích. Žádné informace vámi získané prostřednictvím webových stránek netvoří žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách. Pokud jste přesvědčeni, že použití výše uvedeného materiálu porušuje autorský zákon, napište prosím správci těchto stránek na emailovou adresu info@menumesto.cz. K vašemu požadavku uveďte prosím přesnou URL adresu webové stránky.
 6. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB VÁMI

Uživatelský účet s přístupem k administraci vašeho účtu

Pro používání některých Služeb si musíte vytvořit účet. Mezi tyto služby patří také, ale ne výhradně, přihlášení se k administraci profilu vašeho účtu. Jste odpovědni za zachování důvěrnosti vašeho hesla a jste výhradně odpovědni za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho účtu, všech změn provedených prostřednictvím tohoto účtu a všech aktivit spojených s vaším účtem.

K používání služeb se také můžete registrovat přihlášením se do účtu sociálních sítí třetí strany (například Facebook). Potvrzujete, že jste majitelem takového účtu na sociální síti a že jste oprávněn poskytnout nám přihlašovací údaje do této sítě. Opravňujete nás k přístupu k vašim ověřovacím informacím a dalším informacím, které mohou být dostupné na nebo prostřednictvím vašeho účtu na sociální síti, který je v souladu s vašimi nastaveními.

Vytvořením účtu a/nebo přihlášením se k vlastnictví podniku nám dáváte na vědomí, že veškeré informace poskytnuté nám při tomto procesu jsou pravdivé, přesné a správné a že informace budete aktualizovat, jakmile to bude nutné pro zachování jejich správnosti. Vytváříte-li účet nebo se přihlašujete k vlastnictví podniku, dáváte nám tím na vědomí, že jste vlastníkem tohoto podniku nebo jinou autorizovanou osobou ke správě tohoto podniku. Nejste oprávněni vydávat se za jinou osobu, vytvářet nebo používat účet jiný než váš vlastní, poskytovat emailovou adresu jinou než vaši vlastní, vytvářet více účtů nebo se přihlašovat ke správě více podniků, pokud k tomu nejste námi oprávněni, nebo poskytovat nebo používat nesprávné či falešné informace pro získání přístupu k administraci podniku ve Službách, k jehož vlastnictví nejste právně způsobilý. Berete na vědomí, že neoprávněné přihlášení se k vlastnictví podniku může vést k zásadní ekonomické ztrátě nebo poškození společnosti Menuměsto.cz nebo třetích stran, za což můžete nést odpovědnost. Nesete také odpovědnost za veškerou aktivitu spojenou s vaším účtem. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoliv neoprávněného použití vašeho účtu nás budete o této skutečnosti neprodleně informovat, abychom mohli vykonat potřebná nápravná opatření. Souhlasíte také s tím, že neumožníte žádné třetí straně používání vašeho účtu pro účely provádění činností vaším jménem na webové stránce Menuměsto.cz a přidružených.

Další podmínky

Souhlasíte s tím, že budete používat Služby pouze k účelům, které jsou v souladu s (a) podmínkami užití a (b) příslušnými zákony, nařízeními nebo obecně přijímanými pravidly či pokyny v příslušných právních řádech.

Souhlasíte s tím, že data ve vlastnictví společnosti Menuměsto.cz (tak, jak jsou dostupná na webových stránkách nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných způsobů např. API atd.) budete používat jen pro vlastní potřebu, nikoliv však pro komerční účely, ledaže by s tím Menuměsto.cz vyslovilo písemný souhlas.

Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat (nebo se pokoušet o přístup) k žádné ze služeb jiným způsobem než z rozhraní, které je poskytováno společností Menuměsto.cz, pokud vám nebylo toto společností Menuměsto.cz výslovně umožněno formou samostatné smlouvy. Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat (nebo se pokoušet o přístup) k žádné ze služeb prostřednictvím jakýchkoli automatizovaných prostředků (včetně použití skriptů nebo webových robotů). Zároveň musíte zajistit, že budete postupovat v souladu s pokyny uvedenými v každém souboru robots.txt.

Souhlasíte s tím, že nebudete vykonávat žádnou činnost, která by ovlivňovala nebo narušovala Služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke Službám). Nesmíte odstranit nebo upravovat jakýkoliv materiál nebo informace zveřejněné jinými uživateli, nesmíte šířit spam, včetně, ale ne výhradně, nevyžádaných emailů a zpráv.

VII. OBSAH

Vlastnictví obsahu Menuměsto.cz a vlastnická práva

Naše služby a náš obsah webových stránek může být chráněn autorskými právy, patentem, ochrannou známkou a dalšími příslušnými duševními vlastnictvími a vlastnickými právy a zákony. Berete na vědomí, že Služby obsahují originální díla a byly vyvinuty, sestaveny, připraveny, upraveny a vybrány společností Menuměsto.cz a uživateli, za použití našich metod a standardů, a představují naše cenné duševní vlastnictví. Dále berete na vědomí, že Služby mohou obsahovat informace, které jsou označeny společností Menuměsto.cz jako důvěrné, a proto nebudete takové informace bez předchozího písemného souhlasu společnosti Menuměsto.cz dále šířit či zveřejňovat.

Souhlasíte s tím, že budete chránit naše vlastnická práva a vlastnická práva všech dalších zúčastněných majitelů práv v průběhu a po celou dobu trvání této smlouvy a budete se řídit veškerými našimi písemnými požadavky a požadavky našich dodavatelů a poskytovatelů licencí k obsahu, nebo jinak chránit smluvní, zákonná a společná práva zúčastněných subjektů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Menuměsto.cz vlastní veškeré právní nároky a podíly na poskytování služeb, včetně veškerých práv k duševnímu vlastnictví, která jsou obsažena ve Službách (ať už jsou tato práva registrována či nikoliv, a to všude ve světě, kde jsou tato práva uplatňována). Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby mohou obsahovat informace, které jsou společností Menuměsto.cz označeny jako důvěrné a proto nebudete takové informace bez předchozího písemného souhlasu Menuměsto.cz dále šířit nebo s nimi jinak nakládat. Pokud jste se se společností Menuměsto.cz nedohodli jinak, nemůžete používat žádné obchodní názvy Menuměsto.cz, případně jeho ochranné známky, značky, loga, doménová jména a jiné charakteristické prvky značky.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete používat framy, rámcové či koncepční techniky nebo logo nebo jiné patentově chráněné informace společnosti Menuměsto.cz; dále že nebudete odebírat, zatajovat nebo úmyslně poškozovat jakákoliv autorská práva nebo jiná vlastnická práva nebo zdrojový identifikátor, a to bez omezení, včetně velikosti, barvy, umístění nebo stylu jakékoli ochranné známky. Každé porušení výše uvedeného a jakékoliv protiprávní jednání povede k příslušným právním řízením podle platných lokálních právních předpisů. Nemůžete upravovat, reprodukovat, veřejně zobrazovat nebo využívat v jakékoli formě nebo jakýkoliv způsobem obsah Menuměsto.cz a to v celém rozsahu nebo částí, s výjimkou případů, kdy to budete mít výslovně od společnosti Menuměsto.cz povoleno.

Současně prohlašujete, že vámi vložený obsah nebude porušovat ani z části jakákoliv vlastnická či duševní práva třetích osob. Souhlasíte s tím, že nás v případě tohoto porušení, budete neprodleně informovat.

Vaše licence k obsahu Menuměsto.cz:

Můžeme vám poskytnout osobní, omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci pro přístup a užívání Služby pouze tak, jak je to výslovně uvedeno v těchto podmínkách. Nesmíte používat Služby pro jakýkoli nelegální účel nebo jiným jakýmkoli způsobem neslučitelným s těmito podmínkami. Můžete použít informace zpřístupněné prostřednictvím služeb výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Souhlasíte, že nebudete používat, kopírovat, zobrazovat, distribuovat, modifikovat, šířit, překládat, reprodukovat, přeformátovávat, začleňovat do reklam a dalších prací, či prodávat, propagovat, vytvářet odvozená díla, nebo jakýmkoliv způsobem využívat nebo umožnit ostatním, aby využívali obsah či jakoukoliv část obsahu Menuměsto.cz, s výjimkou případů výslovně povolených společností Menuměsto.cz. Není-li vám udělen souhlas v písemné formě, nebudeme vám udělovat žádné jiné přímé nebo odvozené právo nebo licenci ke službám, obsahu Menuměsto.cz či našim duševním a vlastnickým právům.

Jakékoli porušení ustanovení licencí obsažených v tomto oddílu může mít za následek okamžité ukončení vašeho práva k užívání Služeb, totéž platí v případě potenciální odpovědnosti za porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví v závislosti na okolnostech.

Menuměsto.cz licence k vašemu obsahu:

Vložením obsahu nám udělujete licenci, která je trvalá, celosvětová, nevýhradní, bez licenčních poplatků a přenosná. Dále nám udělujete právo používat váš obsah včetně obsahu sdíleného majiteli podniků a dalšími uživateli, kteří mají přístup ke správě restauračního profilu pro jakékoliv účely včetně spolupráce prostřednictvím API s třetími stranami a v jakýchkoliv existujících či v budoucnu existujících sdělovacích prostředcích. Také tím poskytujete právo uživatelům služeb a webových stránek, mobilních aplikací a dalších platforem třetích stran, které získaly váš obsah od nás ("Služby třetích stran"), používat váš obsah prostřednictvím našich Služeb a Služeb třetích stran. Pod slovem "použití" máme na mysli kopírování, zobrazování, distribuování, upravování, překládání, přeformátovávání, začleňování do reklam a propagování, vytváření odvozených děl, a v případě Služeb třetích stran je toto umožněno také uživatelům a ostatním. Udělujete nám právo používat vaše jméno nebo uživatelské jméno, které používáte v souvislosti s vaším obsahem. Tím se neodvolatelně vzdáváte všech nároků a tvrzení o duševních právech vůči nám a našim uživatelům a vůči Službám třetích stran a jejich uživatelům.

VIII. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady by vám měly pomoci porozumět tomu, jak Menuměsto s.r.o. shromažďuje a chrání informace, které poskytujete na naší internetové stránce za účelem prezentace značky, jejích produktů a služeb.

Pokud prohlížite internetovou stránku, můžete obecně toto provádět anonymně bez poskytnutí jakýchkoli osobních informací. Existují však případy, kdy po vás můžeme osobní údaje chtít. Budeme například příležitostně provádět on-line průzkumy s cílem lépe porozumět potřebám a profilu našich návštěvníků. Můžeme navíc požadovat osobní údaje při vaší registraci k odběru doplňkových informací o našich výrobcích a službách nebo při zaslání dotazu. I když se rozhodnete neposkytnout požadované informace, můžete i tak navštívit většinu naší internetové stránky, můžete však mít znepřístupněny některé možnosti, nabídky a služby.

Pokud změníte názor nebo budete chtít aktualizovat nebo smazat osobní údaje (např. vaše PSČ), opravíme, aktualizujeme nebo odstraníme údaje, které nám poskytnete. Můžete tak učinit, když nás kontaktujete na kontaktních místech.

Použití osobních údajů

Osobní informace poskytnuté uživateli ve věku 18 let a více mohou být použity pro marketingové a propagační účely pouze společností a jejími dceřinnými společnostmi a pobočkami. Společnost vaše osobní informace uvedené na této internetové stránce nepronajímá, neprodává ani jinak nedistribuuje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů požadovaných zákonem. Pokud nám poskytnete souhlas se sdílením vašich informací s jinými společnostmi, můžeme vaše informace sdílet se společnostmi, které nabízejí výrobky a služby, jež vás mohou zajímat. Tyto společnosti vás pak mohou kontaktovat přímo s nabídkami výrobků nebo vzorků, personalizovanými nabídkami a informacemi, nebo vás požádat o zpětnou vazbu k výrobkům a programům, které se domnívají, že by vás mohly zajímat. Snažíme se veškerými přiměřenými způsoby chránit důvěrnost vašich informací, Společnost však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran.

Máte právo na přístup, změnu nebo odstranění vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zprávy níže specifikovanému kontaktnímu místu.

Společnost si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto zásady, nebo jakékoli jiné zásady nebo postupy, a to kdykoli prostřednictvím odpovídajícího oznámení uživatelům své internetové stránky. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na internetové stránce dymo.

Můžeme sdílet statistické nebo souhrnné neosobní informace o uživatelích s inzerenty, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Tyto údaje se využijí pro úpravu obsahu a reklamy internetové stránky společnosti s cílem nabídnout našim uživatelům lepší zážitek.

Přenos osobních informací

Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů České republiky.

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá “cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Vezměte prosím na vědomí, že na této internetové stránce je Google Analytics kód doplněn o "gat._anonymizeIp ();" s cílem zajistit anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP-maskování).

Cookies a IP Tracking

Co jsou soubory cookie a jak je společnost Menuměsto.cz používá?

Některé z našich internetových stránek využívají soubory cookie k monitorování skutečnosti, že jste se přihlásili, abyste při následujících návštěvách nemuseli opakovaně zadávat své uživatelské jméno a heslo. Soubory cookie rovněž používáme k poskytování konkrétního obsahu podle vašich zájmů a k dalším účelům.

Co jsou soubory cookie?

Cookie je textový soubor obsahující malé množství informací, který server při návštěvě webových stránek stáhne do osobního počítače (PC) nebo mobilního telefonu s cílem sledovat pohyb v rámci internetových stránek. Server pak odešle soubor cookie zpět původním internetovým stránkám vždy, když je následně navštívíte nebo když navštívíte jiné internetové stránky, které tento soubor cookie rozpoznávají.

Existuje řada různých typů souborů cookie pro nejrůznější účely, například možnost efektivního prohlížení různých stránek v rámci téhož webu, uložení předvoleb pro daný web, nákupní košík a celkové vylepšení. Další slouží k zobrazování reklamy, která je více přizpůsobena vašim zájmům, k měření počtu návštěv internetových stránek a ke zjištění nejoblíbenějších stránek, které uživatelé navštěvují.

Některé soubory cookie jsou počítači přiděleny pouze v průběhu vaší návštěvy internetových stránek a jejich platnost automaticky vyprší, když zavřete prohlížeč.

Jiný typ souboru cookie, které jsou označovány jako trvalé soubory cookie, zůstanou ve vašem osobním počítači po určitou dobu zachovány.

Jak používáme soubory cookie?

Soubory cookie umisťujeme do počítače proto, abychom vám mohli poskytovat lepší služby.

V některých zemích platná legislativa vyžaduje, aby se vám v okamžiku, kdy navštívíte naše internetové stránky poprvé, zobrazilo zřetelné upozornění informující o tom, že na našich internetových stránkách používáme soubory cookie. V těchto zemích bude příslušné upozornění zobrazeno při vaší první návštěvě internetové stránky. V takovém případě, pokud po zobrazení tohoto upozornění budete i nadále procházet naše internetové stránky, aniž byste provedli jakkoli změny stávajícího nastavení souborů cookie, které jsme poskytli, budeme to považovat za váš souhlas s tímto nastavením, protože jsme vás o něm informovali, a předpokládáme, že s umístěním souborů cookie ve svém počítači souhlasíte.

O souborech cookie můžete rozhodovat sami. Můžete změnit nastavení počítače a zakázat použití souborů cookie. Pokud se však rozhodnete zakázat všechny soubory cookie, nebudete pravděpodobně moci využívat služby, v nichž je účast podmíněna registrací.

Poznámka: Některé typy souborů cookie, jako jsou soubory cookie pro realizaci nákupu či jazykové předvolby, které jsou považovány za nezbytné pro zajištění služeb, jež bychom vám měli poskytnout, nevyžadují váš souhlas, neboť bez jejich instalace do vašeho počítače bychom vám nebyli schopni poskytnout služby, které od nás očekáváte.

Tyto zásady se nevztahují na použití souborů cookie ze strany inzerentů na našich internetových stránkách.

Zvláštní případy

Společnost si vyhrazuje právo zveřejnit uživatelské informace ve zvláštních případech, když máme důvod se domnívat, že zveřejnění informací je zapotřebí pro identifikaci, kontakt nebo podání žaloby proti někomu, kdo může způsobit újmu nebo porušení (ať už úmyslné nebo neúmyslné) našich práv nebo majetku, ostatních uživatelů internetových stránek společnosti, nebo kohokoli jiného, kdo by mohl být poškozen takovými aktivitami. Můžeme zveřejnit osobní informace bez předchozího upozornění v reakci na předvolání k soudu nebo když jsme v dobré víře přesvědčeni, že to vyžaduje zákon, nebo s cílem reagovat na mimořádné situace.

Společnost vědomě neshromažďuje informace od našich návštěvníků mladší 18 let ani neposkytuje žádné osobní identifikační údaje od těchto návštěvníků žádné třetí straně, ať je důvod jakýkoli.

Byla přijata bezpečnostní opatření s cílem předejít nepovolenému přístupu k údajům návštěvníků, neponeseme však zodpovědnost za jakékoli prolomení ochrany nebo nepovolené zveřejnění nebo používání takových údajů.

 1. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ

Bez omezení obecnosti těchto podmínek při používání Služeb výslovně souhlasíte s tím, že nebudete vykonávat činnost, která dle našeho uvážení:

 1. Porušuje naše Pravidla nebo Podmínky;
 2. Poškozuje, ohrožuje, uráží, obtěžuje, diskriminuje, nebo je obscénní, nenávistná nebo jiným způsobem nepřijatelná, porušuje něčí práva či soukromí, je spojená nebo podporuje gamblerství nebo praní peněz;
 3. Obsahuje materiál, který porušuje zásady dobrého vkusu nebo zásady a pravidla Služeb;
 4. Porušuje práva jakýchkoliv třetích stran včetně, ale ne výhradně, práva na ochranu soukromí, práva publicity, autorského práva, práva o ochranných známkách, patentech, obchodních tajemstvích, nebo jakéhokoliv jiného duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;
 5. Obviňuje ostatní z nelegální činnosti, nebo popisuje fyzickou konfrontaci;
 6. Je nelegální, nebo porušuje jakýkoliv zákon nebo nařízení (například tím, že odhaluje interní informaceVede k vydávání se za jinou osobu nebo subjekt;
 7. Zakládá formu klamavé reklamy nebo vytváří konflikt zájmu, nebo je následkem konfliktu zájmu;
 8. Tvrdí nebo naznačuje, že Váš obsah je jakýmkoliv způsobem sponzorován nebo podporován námi;
 9. Nepravdivě prohlašuje, zkresluje nebo tají váš vztah s další osobou nebo subjektem;
 10. Přihlašuje se k účtu jiného uživatele nebo tento účet používá bez svolení;
 11. Distribuuje počítačové viry nebo jiné kódy, soubory nebo programy, které ruší, ničí nebo omezují funkčnost jakéhokoliv počítačového softwaru, hardwaru nebo elektronického komunikačního zařízení;
 12. Narušuje nebo ničí funkčnost nebo používání jakýchkoliv funkcí Služeb, nebo serverů nebo sítí spojených se Službami;
 13. "Nabourává se" nebo vstupuje bez souhlasu do našeho vlastnictví nebo našich důvěrných záznamů, nebo vlastnictví nebo důvěrných záznamů jiného uživatele nebo kohokoliv jiného;
 14. Porušuje jakýkoliv smluvní vztah (například tím, že odhaluje vlastnictví nebo důvěrné informace vašeho zaměstnavatele nebo klienta a jedná tak v rozporu s dohodou o mlčenlivosti);
 15. Dekompiluje, rozkládá nebo se jinak snaží změnit zdrojový kód Služeb;
 16. Odebírá, obchází, znemožňuje nebo jinak zasahuje do funkcí spojených s bezpečností, nebo do funkcí, které vynucují omezení používání Služeb;
 17. Porušuje omezení či zákazy týkající se zakázání přístupu robotům k hlavičkám ve Službách, nebo obchází jiná opatření zavedená k odepření nebo omezení přístupu ke Službám;
 18. Shromažďuje, uchovává nebo vstupuje k osobním údajům dalších uživatelů Služeb;
 19. Upravuje, kopíruje, zobrazuje, zveřejňuje, povoluje, prodává, pronajímá, půjčuje, přenáší nebo jinak komercializuje jakákoliv práva týkající se Služeb nebo Našeho obsahu; nebo
 20. Se snaží dělat cokoliv z výše uvedeného.

Berete na vědomí, že nemáme povinnost dohlížet na váš přístup nebo používání Služeb nebo přístup či používání Služeb někým jiným, nebo hodnotit či upravovat jakýkoliv obsah. Máme však právo toto činit za účelem provozování a zlepšování Služeb (včetně, ale ne výhradně, účelu prevence podvodů, oceňování rizik, vyšetřování a podpora zákazníků), abychom zajistili, že budete jednat v souladu s Podmínkami a že vše bude v souladu s aplikovatelným právem nebo řádem nebo požadavky právního procesu, soudy, soudními nařízeními, administrativními nebo jinými vládními orgány.

Tímto souhlasíte a zaručujete společnosti Menuměsto.cz, že Stránka/Služby budou používány pouze k zákonným účelům a že nebudete porušovat právní řád České republiky či právo mezinárodní. Nebudete nahrávat, zveřejňovat, odesílat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat žádné neautorizované nebo nežádoucí reklamy, propagační materiály, reklamní poštu, spam nebo řetěžové zprávy, a nebudete žádným způsobem vytvářet žádné zastoupení či záruky jménem společnosti Menuměsto.cz.

 1. INZERCE

Některé služby jsou podporovány prostřednictvím výnosů z inzerce a mohou zobrazovat reklamy a propagace. Tyto reklamy mohou být cíleny na obsah informací uložených na Službách, na dotazy položené prostřednictvím služeb nebo na jiné informace. Způsob a rozsah inzerce společnosti Menuměsto.cz ve Službách se mohou měnit bez předchozího upozornění. S přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost Menuměsto.cz vám umožňuje přístup ke Službám a jejich používání, souhlasíte s tím, že společnost Menuměsto.cz může takovou inzerci na Služby umístit.

Část stránky může obsahovat inzerční/reklamní informace nebo propagační materiál nebo jiný materiál poskytnutý společnosti Menuměsto.cz třetími stranami. Odpovědnost za zajištění souladu takového materiálu, který bude umístěn na Stránce nebo v Mobilních aplikacích, s aplikovatelným mezinárodním a národním právem nese výhradně strana, která informaci/materiál poskytla. Jakákoliv korespondence s inzerenty, nebo účast na propagaci inzerentů jiných než společnost Menuměsto.cz, které se budou vyskytovat na Webové stránce nebo v Mobilních aplikacích, včetně plateb, doručování příbuzných produktů či služeb, a jakékoliv jiné podmínky, záruky či zastoupení spojené s touto korespondencí nebo obchodním jednáním budou výhradně záležitostí mezi vámi a tímto inzerentem. Společnost Menuměsto.cz nenese odpovědnost za žádné chyby, opomenutí, nepřesnosti v reklamních materiálech, ani za žádnou ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu, které byly způsobeny následkem takového jednání nebo následkem přítomnosti takových inzerentů na Stránce a v mobilních aplikacích.

Inzerent objednává plochu na určité období. Inzerent poskytuje podklady pro prezentaci na objednané ploše ve formátu a rozměrech, které jsou specifikovány v nabídce. Inzerent je povinen dodat podklady ve správném formátu a rozměru nejpozději do tří pracovních dnů před začátkem kampaně. V případě, že inzerent nedodá podklady řádně a včas nemá nárok na žádné náhradní plnění. Společnost poskytuje služby "tak, jak jsou dostupné."

 1. DODATEČNÉ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE POUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBY ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ JÍDLA, REZERVACE MÍSTA V RESTAURACI, ZASLÁNÍ POPTÁVKY
 2. Splnění a doručení vaší objednávky je ve výhradní zodpovědnosti příslušné restaurace ("Restaurace"). Menuměsto.cz je pouze zprostředkovatelem mezi vámi Restaurací. Menuměsto.cz nenese odpovědnost za žádné skutky či opomenutí ze strany Restaurace včetně nedostatečné služby, nesprávného doručení jídla, kvality jídla, doby pro doručení, nesprávně provedené rezervace, neprovedení rezervace atd.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že některá jídla mohou být vhodná pouze pro osoby určitého věku. Měli byste si přečíst popis jídla, které objednáváte, pokud je to možné, než objednávku uskutečníte. Menuměsto.cz nenese žádnou odpovědnost v případě, že vámi objednané jídlo není v souladu s vašimi stravovacími návyky nebo jinými požadavky či stravovacími omezeními.
 4. Při zadávání objednávky můžete být vyzváni k poskytnutí jistých informací. Souhlasíte s tím, že tyto údaje budou poskytnuty s patřičnou pečlivostí a zaručujete jejich přesnost a úplnost v době zadání objednávky. Poskytnutím těchto údajů vyjadřujete výslovné přijetí podmínek a zásad ochrany osobních údajů společnosti Menuměsto.cz dle článku VIII. Zásady ochrany osobních údajů.
 5. Všechny ceny uvedené v Aplikaci jsou správné v době zveřejnění a byly uvedeny tak, jak je zaslala Restaurace. Ačkoliv se maximálně snažíme o udržení aktuálnosti těchto údajů, konečná cena, kterou budete platit Restauraci v době doručení objednávky, se může lišit. V případě odlišností mezi cenou uvedenou v Aplikaci a cenou požadovanou Restaurací se cena požadovaná Restaurací považuje za správnou.
 6. V případě zaslání poptávky, kterémukoli z registrovaných subjektů je Menuměsto.cz pouze zprostředkovatelem mezi vámi a registrovaným subjektem. Menuměsto.cz nenese odpovědnost za žádné skutky či opomenutí ze strany osloveného registrovaného subjektu.

XII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁHRADA ŠKODY

Vyloučení odpovědnosti za záruky

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ" A ŽE SLUŽBY POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V CELÉM ROZSAHU PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA, SPOLEČNOST MENUMĚSTO.CZ S.R.O. A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, SPOJENCI, POBOČKY A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ("STRANY MENUMĚSTO.CZ S.R.O.") ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ, SPOJENÉ SE SLUŽBAMI ZAHRNUJÍCÍMI TAKÉ MOBILNÍ APLIKACE A S VAŠIM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO SLUŽEB. V CELÉM ROZSAHU PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA, STRANY MENUMĚSTO.CZ S.R.O. NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY BYLY A BUDOU POSKYTOVÁNY S PATŘIČNÝMI SCHOPNOSTMI, PÉČÍ A SVĚDOMITOSTÍ, NEBO OHLEDNĚ PŘESNOSTI NEBO KOMPLETNOSTI OBSAHU SLUŽEB A NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA (I) CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, (II) OSOBNÍ ÚJMY NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLIV POVAHY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A PŘÍSTUPU K NIM, (III) JAKÝKOLIV NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K NAŠIM SERVERŮM NEBO JEJICH NEOPRÁVNĚNÉ POUŽÍVÁNÍ ANI ZA JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (IV) JAKÉKOLIV PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU DO NEBO Z NAŠICH SLUŽEB, (V) JAKÉKOLIV CHYBY, VIRY ČI TROJSKÉ KONĚ, KTEŘÍ MOHOU BÝT PŘENESENI PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANOU, (VI) ŽÁDNÉ ZTRÁTY VAŠICH DAT NEBO OBSAHU ZE SLUŽEB, (VII) ŽÁDNÉ CHYBY ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU NEBO ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV OBSAHU, KTERÝ BYL ZVEŘEJNĚN, PŘENESEN, ODESLÁN NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚN PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. (VII) JAKÝKOLIV MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLIV ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU ČI JINÉM ZAŘÍZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU STAHOVÁNÍM TAKOVÉHO MATERIÁLU. STRANY MENUMĚSTO.CZ S.R.O. NEBUDOU NIJAK FIGUROVAT NEBO ODPOVÍDAT ZA DOHLÍŽENÍ NAD TRANSAKCEMI PROVÁDĚNÝMI MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI VÝROBKŮ ČI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKEROU KOMUNIKACI A KONTAKT S OSTATNÍMI UŽIVATELI SLUŽEB A S DALŠÍMI OSOBAMI, SE KTERÝMI KOMUNIKUJETE NEBO JSTE V KONTAKTU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. ŽÁDNÁ INFORMACE ČI RADA, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ, ZÍSKANÁ VÁMI OD SPOLEČNOSTI MENUMĚSTO.CZ S.R.O. NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, NEZAKLÁDÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENA V PODMÍNKÁCH. POKUD VÁM SPOLEČNOSTÍ MENUMĚSTO.CZ S.R.O. NEBYL VÝSLOVNĚ UDĚLEN PÍSEMNÝ SOUHLAS, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBUDETE POUŽÍVAT ŽÁDNÉ OCHRANNÉ ČI SERVISNÍ ZNÁMKY, OBCHODNÍ NÁZVY, LOGA FIREM ČI SPOLEČNOSTÍ ZPŮSOBEM, KTERÝ BY ZÁMĚRNĚ VEDL KE VZNIKU NEJASNOSTÍ OHLEDNĚ VLASTNÍKA NEBO OPRÁVNĚNÉHO UŽIVATELE TAKOVÉ ZNÁMKY, NÁZVU NEBO LOGA.

Omezení odpovědnosti

V CELÉM ROZSAHU PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŮČI VÁM NEJSOU STRANY MENUMĚSTO.CZ S.R.O. ODPOVĚDNY ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ NEBO DŮSLEDKOVÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z (I) CHYB ČI NEPŘESNOSTÍ V OBSAHU, (II) OSOBNÍ ÚJMY NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLIV POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB VČETNĚ MOBILNÍCH APLIKACÍ, (III) JAKÉHOKOLIV NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽITÍ NAŠICH SERVERŮ A/NEBO Z OSOBNÍCH INFORMACÍ ZDE ULOŽENÝCH, (IV) JAKÉHOKOLIV PŘERUŠENÍ ČI UKONČENÍ PŘENOSU Z NEBO NA NAŠE SERVERY, (V) JAKÝCHKOLIV CHYB, VIRŮ, TROJSKÝCH KONÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB TŘETÍMI STRANAMI, (VI) JAKÉKOLIV ZTRÁTY VAŠICH ÚDAJŮ NEBO OBSAHU ZE SLUŽEB (VII) JAKÝCHKOLIV CHYB ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU, A DÁLE NEJSOU ODPOVĚDNY ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠIM POUŽÍVÁNÍM OBSAHU UVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, A TO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU, NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, NEZÁVISLE NA TOM, JESTLI JSOU STRANY MENUMĚSTO.CZ S.R.O. O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMOVÁNY ČI NIKOLIV, A/NEBO (VIII) ODHALENÍ INFORMACÍ V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI NEBO NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, (IX) VAŠE NEZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A DŮVĚRNOSTI VAŠEHO HESLA NEBO DETAILŮ ÚČTU, (X) ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENÉ VÁMI, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ TÍM, ŽE JSTE SE SPOLÉHALI NA KOMPLETNOST, PŘESNOST NEBO EXISTENCI JAKÉKOLIV REKLAMY, NEBO JAKO NÁSLEDEK JAKÉHOKOLIV VZTAHU NEBO TRANSAKCE MEZI VÁMI A INZERENTEM NEBO SPONZOREM, JEJICHŽ REKLAMA SE OBJEVUJE VE SLUŽBÁCH. (XI) JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NÁSLEDKOVÉ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ VÁMI. TOTO ZAHRNUJE TAKÉ, ALE NE POUZE, JAKÉKOLIV ZTRÁTY NEBO ZISKY (ZPŮSOBENÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO), JAKOUKOLIV ZTRÁTU PRESTIŽE NEBO REPUTACE, JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT ČI ÚDAJŮ, NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY.

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete bránit strany Menuměsto.cz před jakýmikoliv nároky, škodami, akcemi, procesy, požadavky, ztrátami, odpovědnostmi, náklady a výdaji (včetně opodstatněných právních poplatků) požadovanými třetími stranami, které vyplývají z nebo mají souvislost s: (i) Vašim obsahem, (ii) vašim neoprávněným používáním Služeb, či produktů nebo služeb zahrnutých nebo inzerovaných ve Službách; (iii) vaším přístupem ke Službám a jejich používáním; (iv) vaším porušením jakýchkoliv práv jiných stran; nebo s (v) vašim porušením těchto Podmínek, včetně, ale ne výhradně, jakéhokoliv porušení autorských práv či duševního vlastnictví třetích stran. Ponecháváme si výhradní právo urovnat, dohodnout se a zaplatit bez předchozího souhlasu jakékoliv nároky či kauzy mířené proti nám.

XIII. UKONČENÍ VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM

Váš účet můžete zrušit tak, že nám to oznámíte na emailové adrese info@menumesto.cz.

Můžeme ukončit vaše užívání Služeb a zamezit vašemu přístupu ke Službám dle našeho vlastního uvážení z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, včetně: (i) porušení těchto Podmínek; nebo (ii) nedostatečného užívání Služeb. Souhlasíte s tím, že ukončení vašeho přístupu ke Službám může být vykonáno bez vašeho předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme neprodleně deaktivovat nebo smazat váš účet a veškeré související informace a/nebo vypovědět jakýkoliv další přístup k vašemu účtu či Službám. Používáte-li Služby a porušujete tím tyto Podmínky, můžeme dle vlastního uvážení zachovat veškeré údaje získané prostřednictvím vašeho používání Služeb. Dále, souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za přerušení nebo ukončení vašeho přístupu ke Službám.

XIV. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Interpretace: Názvy sekcí a témat v těchto Podmínkách jsou používány pouze z důvodu odvolávání se na ně a nebudou použity pro interpretaci žádných ustanovení těchto Podmínek. Úplná dohoda a zřeknutí se práv: Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se Služeb. Žádné naše selhání či zpoždění při vykonávání práv, moci či výsad v rámci těchto Podmínek neznamená zřeknutí se těchto práv nebo přijetí jakýchkoliv obměn Podmínek a stejně tak žádná činnost vykonaná jinou stranou týkající se práv, moci či výsad nezabraňuje dalšímu vykonávání těchto práv nebo dalších práv, moci či výsad.

Oddělitelnost: Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné soudem z jakéhokoliv důvodu, pak bude toto ustanovení považováno za oddělené od těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude dále platný v plném rozsahu a účinku.

Partnerství a zastoupení: Žádné ustanovení těchto Uživatelských podmínek nezakládá partnerský nebo zastupitelský vztah mezi vámi a společností Menuměsto.cz a nemáte nárok společnost Menuměsto.cz žádným způsobem zavazovat.

Aplikovatelné sazby: Vstupem do Služeb přes mobilní nebo jiné zařízení vám může být účtován poplatek ze strany vašeho poskytovatele internetových nebo mobilních služeb, a proto se nejdříve informujte u tohoto poskytovatele, nejste-li si jisti, neboť za všechny takové náklady nesete zodpovědnost. Odkazování a koncipování: Nemůžete formulovat, koncipovat či ohraničovat Služby. Můžete na Služby odkazovat, pokud vezmete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete propojovat Služby s žádnými webovými stránkami obsahujícími nevhodná, neuctivá, urážlivá, obscénní, neslušná či nezákonná témata, názvy, materiál nebo informace nebo porušujícími jakékoliv duševní vlastnictví, patenty, soukromí nebo práva publicity. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení může na základě našeho vlastního uvážení vést k okamžitému ukončení vašeho používání Služeb a přístupu k nim.

 1. OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV A MECHANISMUS ŽÁDOSTI O NÁPRAVU

Menuměsto.cz nenese odpovědnost za porušení autorských práv souvisejících s materiály přidanými, zveřejněnými nebo přenášenými prostřednictvím stránky nebo mobilních aplikací, nebo s položkami inzerovanými na stránce nebo v mobilních aplikacích koncovými uživateli nebo jakýmikoliv jinými třetími stranami. Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a totéž vyžadujeme od těch, kdo používají Služby. Za určitých podmínek a na základě vlastního uvážení můžeme odebrat nebo zrušit přístup k materiálu ve Službách, který porušuje autorská práva dalších subjektů. Také můžeme na základě vlastního uvážení odebrat nebo zrušit odkazy na online umístění, které obsahují materiál nebo činnost porušující pravidla. V případě, že jakýkoliv uživatel Služeb opakovaně porušuje autorská práva ostatních, můžeme na základě vlastního uvážení ukončit těmto subjektům práva na používání Služeb. Pokud se domníváte, že vaše autorská práva byla nebo jsou porušována materiálem dostupným ve Službách, žádáme vás o zaslání emailu na adresu info@menumesto.cz s konkrétním popisem daného případu.

XVI. Služby a systém úhrady služeb

Veškeré zpoplatněné služby, které je možné objednat přes administrační rozhraní uživatelského účtu jsou hrazeny formou kreditů. Tyto kredity je možné dobít způsoby zpřístupněnými v administračním rozhranní portálu Menuměsto.cz. Aktuální zůstatek kreditů i jejich pohyby jsou také uvedeny v administračním rozhraní. Dobité kredity nemají časově omezenou platnost a není je možné zpětně vyplácet. Uživatel vždy obdrží potvrzení o platbě kreditů elektronicky na email uvedený v uživatelském účtu. Fakturační údaje si uživatel nastaví samostatně v administračním rozhraní. Zasílání tištěné faktury je na vyžádání a může být zpoplatněno.

Hodnota jednoho kreditu je rovna jedné koruně s DPH.

Uživatel má také možnost získat bonusové kredity, o konkrétních případech bude vždy informován v administračním rozhraní uživatele. O podmínkách získání a posouzení jednotlivých případů rozhoduje vždy Menuměsto.cz.

Pečeť kvality

Menuměsto.cz uděluje každoročně "pečeť kvality". Do tohoto programu jsou zařazeni všichni uživatelé využívající služeb webové stránky a kompletní profil.

Pečeť je udělována každoročně automaticky, pokud není nahlášeno pochybení uživatele v poskytování prezentovaných služeb. Pokud je pochybení nahlášeno na email info@menumesto.cz, potom Menuměsto.cz konzultuje nastalou situaci s uživatelem, který byl v emailu uveden. Menuměsto.cz s.r.o. má právo v tomto případě uživateli služby znepřístupnit do doby, než je vykonána náprava.

Přednostní výpis

Služba slouží k tomu, aby se profil uživatele zobrazoval návštěvníkům webu na předních příčkách v dané lokalitě pro kterou se uživatel zúčastnil dražby pozic. Zároveň jsou uživatelé z předních příček automaticky našeptáni, pokud v dané lokalitě návštěvník vyhledává přes fulltextové pole.Dražba pozic probíhá vždy aktuální kalendářní měsíc na měsíc následující. Okamžik ukončení dražby je půlnoc posledního dne v kalendářním měsíci. Ode dne následujícího po ukončení dražby jsou restaurace řazeny, dle výsledků ukončené dražby. Toto řazení je zachováno do půlnoci posledního dne kalendářního měsíce pro který byla dražba vypsána. Některé dražby jsou vypsány pro více lokalit. V takovém případě je zachováno pořadí dle dražby. Pořadí může být narušeno pouze samotným návštěvníkem v případě filtrování obsahu (dle lokality, kuchyně, typu podniku atd.)Pokud se restaurace do dražby přihlásí příhozem kreditů, jsou tyto kredity automaticky nenávratně odečteny z účtu uživatel v čase ukončení dražby. Uživatel má možnost od dražby odstoupit do jejího ukončení. Po ukončení dražby již není možné kredity jakkoli zpětně vymáhat.

Kompletní profil

Funkce kompletní profil umožňuje uživateli prezentovat na portále více informací, dle aktuálního nastavení této služby. Kompletní profil si uživatel objednává na dobu určitou a to minimálně na 12 měsíců dopředu. Služba je uzavírána na dobu neurčitou, dokud není zrušena.

Platba probíhá vždy na 12 měsíců dopředu. Službu je možné kdykoli v průběhu zrušit, ovšem bez nároku na náhradu.

Webové stránky

Systém Menuměsto.cz umožňuje automatizovanou tvorbu webových stránek, jejichž obsah je generován na základě údajů vyplněných v administračním rozhraní uživatele. Webové stránky si uživatel objednává na dobu určitou a to minimálně na 12 měsíců dopředu. Služba je uzavírána na dobu neurčitou, dokud není zrušena.

V případě, že na účtu není dostatek kreditů jsou stránky znepřístupněny uživatelům sítě internet. Uživatel prohlašuje, že se v takovém případě vzdává jakéhokoli nároku na náhradu újmy, která by mu tímto mohla vzniknout.

Webové stránky jsou specifikovány náhledem šablony přístupné z administračního rozhraní uživatele. Webové stránky není možné nijak upravovat ani do nich zasahovat mimo rozsah, který umožňuje administrační rozhraní uživatele. Majitelem webových stránek je portál Menuměsto.cz a uživateli je poskytnuta omezená licence k obvyklému užití po dobu pravidelné úhrady služby. Webové stránky mohou být provozovány na subdoméně ve formátu (název restaurace).menumesto.cz. Nebo na doméně uživatele. Menuměsto.cz nenese žádné náklady spojené s provozem na doméně uživatele. Menuměsto.cz neručí za správné přesměrování na doménu uživatele.

Součástí služby je také služba kompletní profil. Cena za tuto kompletní profil je plně započítána v ceně služby webové stránky.

 

XVII. Reklamační řád

Uživatel má možnost reklamovat případné vady na emailové adrese provozovatele info@menumesto.cz. Do předmětu emailu uvede termín "reklamace" . Obsah emailu musí tvořit popis reklamované skutečnosti a také přihlašovací údaje uživatele, které poslouží pro jeho identifikaci. Stejně tak je možné reklamaci zaslat doporučeně poštou na adresu Bulharská 229/1, Šumperk 787 01. Reklamační dopis musí obsahovat přihlašovací údaje uživatele a popis reklamované skutečnosti. Reklamace bude posouzena do 30 dní od obdržení. V případě podání reklamace emailem doporučujeme její přijetí ověřit telefonicky na čísle +420 733 123 252. Záruční lhůta na jednotlivé objednané služby je 12 měsíců. Reklamace může být schválena, zamítnuta nebo vyřešena dle individuální dohody.

XVIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.10.2015.